Για να αλλάξετε τα στοιχεία διεύθυνσης ή επικοινωνίας, όπως είναι το τηλέφωνο και το email σας, ή να αλλάξετε τους nameservers του ονόματος συμπληρώνετε την αίτηση αλλαγής στοιχείων.
Tagged under
Ο Κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου είναι ένας συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Δικαιούχου του Ονόματος και επιτρέπει την διαχείριση του Ονόματος ηλεκτρονικά. Είναι υποχρεωτικός να δωθεί κατά την διαδικασία μεταφοράς ενός ονόματος σε άλλο καταχωρητή, έτσι αν θέλετε να μεταφέρετε το domain name σας σε εμάς και να…
Tagged under
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των oνομάτων χώρου (domain names) που μπορούν να εκχωρηθούν σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μπορείτε να κατοχυρώσετε όσα ονόματα χώρου θέλετε και  μπορείτε να έχετε ξεχωριστό site για κάθε domain name είτε να έχετε πολλαπλά domain names  που να δείχνουν στο ίδιο site.
Tagged under
Αφού κατοχυρώσετε ένα νέο domain name ή μεταφέρετε ένα υπάρχον domain σε εμάς , αλλάζοντας τους nameservers του, χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι το όνομα να ενεργοποιηθεί και να είναι προσβάσιμο από όλους στο internet. Αυτό συμβαίνει γιατί οι internet providers θα πρέπει να ενημερωθούν για την αλλαγή nameservers και ώς…
Tagged under